>>[اشعار قدیمی چین]
سو شی 
" دوفو " 
" لی بای " 
• اشعاردرخشان سلسله تان 
"تائویوان مین" 
چیو یوان  و اشعارش 
"شی جین "- نخستین کلیات سرودهای چین 
>>[اپراهای قدیمی چین]
" لی یو" ادیب نامدار باستانی چین
" گوان حان چین" درام نویس بزرگ 
>>[رمان های قدیمی چین]
"پوسون لین " و اثر "روایات "
"سفر به باختر " 
"داستانهای سه مملکت " 
رمان "رویای بنای سرخ رنگ" 
>>[حماسه ها]
•"بیوگرافی شاه گسار" 
حماسه "جیانگر" 
"ماناس "