■منطقه خودمختار اويغور سينگ کيانگ 
>>[وضعيت عمومي منطقه خودمختار اويغور سنگ کيانگ]
وضعيت عمومي منطقه خودمختار اويغور سينگ کيانگموقعيت جغرافيائي سينگ کيانگ 
تاريخ سينگ کيانگپايگاه انرژي ها 
>>[اقتصاد سينگ کيانگ]
صنايع سينگ کيانگکشاورزي سينگ کيانگ 
صنعت دامپروري سينگ کيانگصنايع داراي خصوصيت سينگ کيانگ 
>>[اقليت هاي ملي سينگ کيانگ]
مليت اويغورمليت قزارمليت قرقيز
>>[منابع گردشگري سينگ کيانگ]
درياچه کاناسي 
شهر قديمي لئو لان   •حفره هزار مجسمه بودائي
توروفان  •کاشغرهه تيان 
>>[اديان در سينگ کيانگ]
منطقه آميخته مذهب هاي مختلفپيروان اديان در سينگ کيانگ 

■منطقه خودمختار تبت
>>[وضعيت کلي تبت] 
وضعيت عمومي تبتوضعيت جفرافيائيتاريخ و وضعيت کنوني 
>>[اقليتهاي ملي در تبت]
وضعيت عموميمليت تبتمليت من بامليت گه با 
>>[اقتصاد تبت]
صنايعکشاورزي •صنعت دامپروريصنعت جنگلداريپروژه هاي کمکرساني به تبت 
>>[منابع گردشگري در تبت]
نا مو تسو 
کاخ بودالامعبد دا چائو سي و خيابان چيه چائو بامعبد لا پو لان 
>>[آموزش و پرورش تبت] 
وضعيت کلي 
>>[اديان در تبت]
دين بوداي تبتي و معابد لاما 
آدام و رسوم مردم تبت
>>[فرهنگ تبت]
تانگ کاسو يو حوا-گلهاي تهيه شده با کره مخصوص تبتياپراي تبت