ملیت تبت 


     

ملیت تبت یکی از اقلیتهای ملی است که در آواز خوانی و رقص مهارت فوق العاده ای دارد . در هر جا و هر منطقه ای که مردم این ملت زندگی می کنند ، آهنگ و ترانه های دلنشین به سمع می رسد و گروه های متعدد پایکوبان مشاهده می شوند . ملیت تبت حدود 4 میلیون و 600هزار تن جمعیت دارد و دراین میان حدود 2 میلیوین و 100هزارنفر در منطقه خودمختار تبت و دیگران نیز بطور پراکنده در استان های " چینگ های " ؛ " سی چوان " ، " گان سو " و " یون نان " زندگی می کنند . ملت تبت زبان خاص خود دارد . این زیان قبل از قرن هفتم میلادی خلق شده و نوعی زبان الفبائی به حساب می آید. از سمت چپ به راست نوشته می شود و در تمام مناطق ملت تبت رایج است .

 مذهب بودا در تبت که تبتیها به آن اعتقاد دارند آمیخته ای از مذهب بودا با مذهب قبلی ملت تبت به حساب می آید و در عین حال ویژگیهای خود را نیز حفظ کرده است . برای نمونه سیستم تناسخ در جسم به این معنا که پس از مرگ بودای بزرگ کودکی بعنوان جانشین وی توسط هئیت داوران لامائی تعیین می شود . اگر شما مهمان تبتی ها باشید ؛ از مهمانوازی آنان با چای " سو یو" که بسیارخوشمزه است خوشحال خواهید شد و جالب اینجا ست که شما در این مراسم پذیرائی هرچه بیشتر میل کنید ، میزبان خوشحال تر می شود .