CRI Online
• شی جین‎پینگ: فرصت‎ها و نتایج کمربند و جاده به نفع مردم سراسر جهان خواهد بود 2018YY04MM10DD
• شی جین پینگ: با گسترش واردات مورد نیاز مردم زندگی آن ها را زیبا می کنیم 2018YY04MM10DD
• شی جین پینگ: تقویت حفاظت از حق مالکیت معنوی بزرگ ترین انگیزه برای افزایش نیروی رقابتی اقتصاد چین است 2018YY04MM10DD
• اظهارات رییس جمهوری خلق چین درباره سرمایه گذاری خارجی در چین 2018YY04MM10DD
• شی جین‎پینگ: چین دسترسی به بازارهای خود را به میزان قابل توجه افزایش خواهد داد 2018YY04MM10DD
• شی جین پینگ: یک آسیا و جهان صلح آمیز، باز، آرام و شکوفا را باهم ایجاد کنیم 2018YY04MM10DD
• تاکید رییس جمهوری چین بر پایبندی بر صلح و توسعه 2018YY04MM10DD
• شی جین پینگ: اصلاحات و درهای باز چین بر جهان تاثیر گذار بود 2018YY04MM10DD
• رییس جمهوری چین: رشد ارزش کل تولیدات ناخالص داخلی چین ظرف 40 سال گذشته سطح 9.5 درصدی خود را حفظ کرده است 2018YY04MM10DD
• شی جین پینگ: طرح بوآئو سرشار از ارزش در مجمع آسیای بوآئو مطرح شد 2018YY04MM10DD
• انتشار سه گزارش در مجمع آسیایی بوآئو 2018YY04MM09DD
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید