CRI Online
 

درس شصتم در سینما

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:52:11        cri

تبریزی: ارزش گیشه سینما برای این فیلم زیاد است.

چن: خبر دارم. این جمله به زبان چینی شما می توانید بگویید: 这部电影的票房不错。

تبریزی: 这部电影的票房不错

چن: 票房یعنی ارزش گیشه سینما

تبریزی: 票房

چن: و 票 یعنی بلیت.

تبریزی: 票

چن: معنی 房 اتاق، گیشه، دفتر است.

تبریزی: 房

چن: 票房 یعنی سود اقتصادی جلب شده برای انتشار یک فیلم و این نشانه مهمی برای درجه جذب کننده این فیلم است.

چن: 这部电影的 مربوط به این فیلم.

تبریزی: 这部电影的

چن: 这部电影的票房不错ارزش گیشه سینما برای این فیلم زیاد است.

تبریزی: 这部电影的票房不错

چن: بفرمایید گفتگوی سوم درس امروز را بشنوید.

گفتگوی سوم:

A:这部电影的票房如何?

B:这部电影的票房不错。

تبریزی: خانم چن، سئول آخر، خواهم می کنم این فیلم در چه ساعتی آغاز می شود؟ این جمله به زبان چینی چه گفته می شود؟

چن: شما می توانید بگویید: 请问电影几点开演?

تبریزی: 请问电影几点开演?

چن: 请问 یعنی خواهم می کنم، لطفا.

تبریزی: 请问

چن: 电影که می دانید یعنی فیلم.

تبریزی: 电影

چن: 几点یعنی ساعت چند؟

تبریزی: 几点

چن: 开演آغاز شدن، شروع شدن

تبریزی: 开演

چن: 请问电影几点开演?

تبریزی: 请问电影几点开演? خواهش می کنم این فیلم در چه ساعتی آغاز می شود؟

چن: گفتگوی چهارم را بشنویم.

گفتگوی چهارم:

A:请问电影几点开始?

B:最早的一场是下午四点。

چن: بسیار خوب، اکنون درس امروز را یکبار دوره کنیم. جمله اول: 你最喜欢哪部电影?

تبریزی: 哪部电影?یعنی شما کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

چن: 最喜欢بیشترین دوست داشتن.

تبریزی: 最喜欢


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید