CRI Online
 

درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:32:12        cri

چ: متوجه شدید؟ در این مکالمه عبارت "五月一号" گفته شد یعنی اول می ؛ شایان ذکر است که به زبان چینی، عبارت ها برای ماه های میلادی، متشکل از رقم 1 تا 12 با کلمه "月" یعنی ماه که پس از آنها می آید .

ت: متوجه شدم. پس می توان اینطور گفت : "ژانویه" "一月"،"فوریه""二月"، "مارس" "三月" و "اوریل""四月" می باشد. بقیه نیز به همین شکل است .

چ: درست است. بعضی وقت ها کارکنان آژانس جهانگردی با جمله"你们一定不会失望" به شما جواب می دهند .

ت: یعنی چه ؟

چ: یعنی "شما حتما ناامید نخواهید شد." "你们" یعنی شما

ت:你们

چ:一定 یعنی حتما

ت:一定

چ: 不会 فعل را منفی می کند.

ت: 不会

چ: "失望" یعنی ناامید شدن.

ت: 失望

چ: 你们一定不会失望的

ت: 你们一定不会失望的 یعنی شما حتما ناامید نخواهید شد.

مکالمه 2

A(男):那个地方风景好吗?

B(女):放心吧。你们一定不会失望的。

ت: آنها به من گفتند که مناظر آنجا عالی است. اما امیدوارم که برنامه جهانگردی ما فشرده نباشد.

چ: شما می توانید به آنها بگویید: 我希望日成不要太紧。

ت:我希望日程不要太紧

چ: 我 یعنی من

ت: 我

چ: 日程 یعنی برنامه ، زمان بندی

ت: 日程

چ: 不要 یعنی نمی خواهم .

ت:不要

چ: 太 یعنی بسیار، زیاد

ت:太

چ: 紧 فشرده

ت: 紧

چ: 我希望日程不要太紧

ت: 我希望日程不要太紧 یعنی نمی خواهم برنامه فشرده باشد.

مکالمه 3

A(男):我希望日程不要太紧。

B(女):当然,旅游是为了放松和休息。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید