CRI Online
 

درس بیست و یکم خرید تلفنی

GMT+08:00 || 2009-05-12 19:51:00        cri

ت : به دنبال توسعه سریع فناوری ، خرید از بازار نیز آسان تر و راحت تر شده است . برای نمونه ، می توانیم تلفنی کالاها را سفارش دهیم .

چ: مثالی می زنم ، اگر بخواهیم پیتزا سفارش دهیم ، می توانیم بگوییم:

我要订个比萨饼

ت: 我要订个比萨饼

چ:我 یعنی من

ت:我

چ:要 ، خواستن .

ت:要

چ: 订، سفارش کردن

ت:订

چ:个،یک نوع واحد شمارش

ت: 个

چ:比萨饼، پیتزا

ت: 比萨饼

چ: 我要订个比萨饼

ت: 我要订个比萨饼

به گفتگوی اول توجه فرمائید:

A:喂,你好。我要订个比萨饼。

   B:大的还是小的?

   A:大的

ت: متوجه شدم ، این مشکل نیست . 我要订个比萨饼 من می خواهم یک پیتزا سفارش دهم .

چ: 要 ، خواستن .

ت:要

چ: 订، سفارش دادن

ت:订

چ:个، اینجا یعنی "یک عدد"

ت: 个

چ:比萨饼یعنی پیتزا

ت: 比萨饼

چ: 我要订个比萨饼، می خواهم یک پیتزا سفارش بدهم .

ت: 我要订个比萨饼

چ: حال یک بار دیگر گفتگوی اول را می شنویم :

گفتگوی اول :

A:喂,你好。我要订个比萨饼。

B:大的还是小的?

A:大的

ت: در ادامه چگونگی پرداخت به زبانی چینی را می آموزیم ؟

چ: می توانی بگویی: 怎么付钱呢

ت : 怎么付钱呢

چ: 怎么 ، چگونه

ت : 怎么

چ :付 ، پرداختن

ت : 付

چ :钱 ،、پول

ت : 钱

چ :呢 ، یک واژه که به جمله حالت سوالی می دهد

ت : 呢

چ: 怎么付钱呢

ت : 怎么付钱呢 پول را چگونه پرداخت می کنیم ؟

چ: حالا گفتگوی دوم را بشنویم .

گفتگوی دوم :

A: 怎么付钱呢?

B:可以货到付款。

A:请送到北京大学西门。

B:好的。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید