CRI Online
 

درس شصت و پنجم تمرین صبحگاهی

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:37:20        cri

تبریزی: می خواهم با دوستم پیاده روی کنیم . به زبان چینی چطور می گوییم؟

چن: 我们去散散步吧。

تبریزی: 我们去散散步吧。 بریم قدم بزنیم.

چن: "我们"یعنی ما

تبریزی: 我们。

چن: "去"یعنی رفتن. آهنگ چهارم.

تبریزی: 去。

چن: "散散步"یعنی قدم زدن.

تبریزی: 散散步。

چن: در زبان چینی فعل می تواند مکررمورد استفاده قرار گیرد و نشانگر حالت است. در اینجا "散散步"همین معنی را دارد.

تبریزی: 散散步。

چن: 我们去散散步吧。

تبریزی: 我们去散散步吧。 بریم قدم بزنیم.

چن: حال گفت و گوی سوم امروز:

对话三:

A: 我们去散散步吧。

B: 好。我喜欢散步。

تبریزی: سالخورده ای که در پارک نرمش می کند، به من گفت که هر روز می آید. ولی فراموش کردم که او به زبان چینی چطور این جمله را گفت.

چن: 我天天都来。 یعنی من هر روز می آیم.

تبریزی: 我天天都来。

چن: "我"یعنی من.

تبریزی: "我"。

چن: "天天"یعنی هر روز.

تبریزی: 天天。

چن: "都"معنی تمام می دهد

تبریزی: 都。

چن: "来"یعنی آمدن.

تبریزی: 来。

چن: 我天天都来。

تبریزی: 我天天都来。 یعنی من هر روز می آیم.

چن: حال گفت و گوی چهارم امروز:


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید