CRI Online
 

درس چهل و هشتم در داروخانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:30:03        cri

ت: خانم چن ، این روزها حال من خوب نیست. دندانم درد می کند.

چ: 最近我牙疼。 یعنی این روزها دندان من درد می کند.

ت: پس اگر من بخواهم به دکتر بگویم که دندانم درد می کند، می توانم این طور بگویم . 最近我牙疼。درست است؟

چ : درست است. 最近 یعنی اخیرا در اینجا این روزها هم معنی می دهد

ت: 最近

چ: 我 من

ت : 我

چ: 牙 دندان

ت : 牙

چ: 疼 درد گرفتن

چ: 最近我牙疼。 این روزها دندانم درد می کند.

ت: 最近我牙疼。

گفت و گوی اول

A:最近我牙疼。

B:什么时候开始疼的?

A:前天。

چ: 最近 اخیراً

ت: 最近

چ: 我牙疼。 دندانم درد می کند.

ت : 我牙疼。

چ : 最近我牙疼。 اخیرا دندان درد دارم .

ت : 最近我牙疼。

گفت و گوی اول

A:最近我牙疼。

B:什么时候开始疼的?

A:前天。

تبریز: حالا من باید چه نوع دارویی بخورم؟

چن: می توانی پیش دکتر بروی ، ایشان برایت دارو می نویسد .

ت: اما من نمی توانم منتظر دکتر باشم . خرید دارو از داورخانه آسانتر است.

چ: می توانی این طور از فروشنده بپرسی : 应该吃什么药呢?

ت : 应该吃什么药呢?

چ: 应该 باید

ت: 应该

چ: 吃 خوردن

ت: 吃

چ: 什么 چه نوع ؛ کدام

ت: 什么

چ : 药 دارو

ت: 药

چ : 呢? در پایان جمله می آید و حالت سوالی به آن می دهد .

ت: 呢?

چ: 应该吃什么药呢?

ت: 应该吃什么药呢? باید چه نوع دارویی بخورم؟

گفت و گوی دوم

A:应该吃什么药呢?

B:你试试这种药。

A:行。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید