CRI Online
 

درس سی ام سفر با اتومبیل

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:27:31        cri

تبریزی: هوا روز به روز گرمتر می شود، می خواهم با دوستم به سفر بروم .

چن: می توانید بگویید : 我们去旅行吧。

تبریزی: 我们去旅行吧。

چن: "我们","ما".

تبریزی: 我们。

چن: "去","رفتن".

تبریزی: 去。

چن: "旅行","سفر کردن".

تبریزی: 旅行。

چن: "吧",از کلمات معینی در زبان چینی که با تأکید خوانده نمی شود و نشان از پیشنهاد دارد .

تبریزی: 吧。

چن: 我们去旅行吧。

تبریزی: "我们去旅行吧","باهم به سفر برویم ."

对话一:

A: 最近天气真好。

B: 天气预报说明天晴天。

A: 我们去旅行吧。

B: 好啊。

چن: فکرمی کنم این جمله برای شما مفید است. 周末有什么计划?

تبریزی: "周末有什么计划?",این جمله چه معنی می دهد؟

چن: این جمله یعنی "周末有空吗?"。 "周末",یعنی "پایان هفته".

تبریزی: 周末。

چن: "有","داشتن".

تبریزی: 有。

چن: "什么","چه".

تبریزی: 什么。

چن: "计划","برنامه".

تبریزی: 计划。

چن: "周末有什么计划?""در پایان هفته چه برنامه ای دارید؟"

تبریزی: 周末有什么计划?


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید