CRI Online
 

درس چهلم تبدیل پول

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:05:36        cri

对话一:

A:您要办理什么业务?

B:我想换美元。

A:你想换多少美元。

B:1500 美元。

对话二:

A:现在的汇率是多少?

B:人民币对美元是7:1。

对话三:

A:美元又跌了。

B:是。要是上个星期换就好了。

A:其实也差不了多少。

چن:در این لحظه می رسیم به بخش "دانستنی های فرهنگ چین".

راه های اداره کردن امور مالی چینی ها

سپرده سنتی ترین راه اداره کردن امور مالی برای چینی هاست .چینی ها اصولا در اداره امور خانواده صرفه جوئی می کنند .در گذشته،دولت چین مردم را به سپرده گذاری تشویق می کرد.از زمان اجرای سیاست درهای باز تاکنون،نظریه اداره کردن امور مالی چینی ها تغییراتی کرده است در سال های اخیر،بدنبال شکوفایی بارار خرید و فروش سهام و خانه،بیشتر مردم سرمایه های خود را برای خرید سهام و بیمه و خانه اختصاص می دهند . با این حال سپرده گذاری هنوز مهمترین راه اداره امور مالی چینی ها محسوب می شود.

چن:دوستان پرسش این درس ما این است: "می خواهم دلار تبدیل کنم."به ما بگویید این جمله به زبان چینی چگونه گفته می شود ؟

چن:جواب خود را به نشانی الکترونیکی رادیو@crifm.com Chinese ارسال کنید.دو باره می گویم:Chinese@crifm.com

چن:اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره برنامه هر روز زبان چینی داشته باشید ،از سایت ما بازدید کنید .دوستان تا در س بعدی خدانگهدار

تبریزی:خداحافظ همه شما


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید