CRI Online
 

درس سی و پنجم اصلاح کردن مو

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:00:41        cri

چن: "我想"یعنی "می خواهم"

تبریزی: 我想。

چن: "染头发"یعنی "موها را رنگ کردن"

تبریزی: 染头发。

چن: 我想染头发。

تبریزی: 我想染头发، می خواهم موهایم را رنگ کنم.

چن: حال گفتگوی دوم را دوباره می شنویم.

A: 我想染头发。

B:你想染什么颜色。

A: 棕色怎么样。

B:不错。很时髦。

چن : در زبان چینی برای نشان دادن رنگ، باید در پایان صفت از

کلمه " 色" استفاده شود. برای نمونه: 白色,黑色。 یعنی رنگ سفید، رنگ سیاه.

تبریزی: متوجه شدم . 白色,黑色。

چن: ولی اگر کلمات رنگی را قبل از اسم استفاده کنیم ، به عنوان صفت استفاده می شود. برای نمونه: 红旗,绿树。 یعنی پرچم سرخ و درخت سبز.

تبریزی: 红旗,绿树。

چن: بسیار خوب.

تبریزی: حال به گفتگو درباره اصلاح کردن مو ادامه می دهیم. خانم چن، من بعضی وقتها نگران هستم موهایم خیلی کوتاه شود . چطور به آنان بگویم که موهایم را زیاد کوتاه نکنند.

چن: شما می توانید بگویید: "别件剪太短了。"یعنی زیاد کوتاه نکن.

تبریزی: "别件剪太短了。"

چن: "别"یعنی این کار را نکن

تبریزی: 别。

چن: "剪"یعنی"کوتاه کردن ".

تبریزی: 剪。

چن: "太"یعنی "زیاد"

تبریزی: 太。

چن: "短"یعنی "کوتاه".

تبریزی: 短。

چن: "别件剪太短了。"

تبریزی: "别件剪太短了。"

چن: حال به گفتگوی سوم بشنوید.

گفت و گوی سوم: :

A: 别剪太短了。

B:行,保准你满意。

چن: "别"یعنی نه

تبریزی: 别。

چن: "剪"یعنی"کوتاه کردن ".

تبریزی: 剪。

چن: "太"یعنی "زیاد"

تبریزی: 太。

چن: "短"یعنی "کوتاه".

تبریزی: 短。

چن: "别件剪太短了。"

تبریزی: "别件剪太短了。"

چن: "我想"یعنی "می خواهم".

تبریزی: 我想

چن: "剪头发"یعنی "موها را کوتاه کردن"

تبریزی: 剪头发。

چن: 我想剪头发。یعنی می خواهم موهایم را کوتاه کنم.

تبریزی: 我想剪头发。

چن: "修一下"یعنی "کمی اصلاح کردن".

تبریزی: 修一下。

چن: "就可以了"یعنی "کافی است"

تبریزی: 就可以了。

چن: 修一下就可以了。یعنی کمی اصلاح کنید، کافی است.

تبریزی: 修一下就可以了。

چن: "染头发"یعنی " مو را رنگ کردن"

تبریزی: 染头发。

چن: "我想染头发"یعنی "می خواهم موهایم را رنگ کنم ".

تبریزی: 我想染头发。

چن: "别剪"یعنی "کوتاه نکردن".

تبریزی: 别剪。

چن: "太短"یعنی "خیلی کوتاه".

تبریزی: 太短。

چن: 别剪太短了。یعنی خیلی کوتاه نکن.

تبریزی: 别剪太短了。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید