CRI Online
 

درس پنجاه و نهم در سالن تفریحات

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:22:54        cri

تبریزی: خانم چن، می خواهم از دوستی دعوت کنم باهم شام بخوریم. این جمله به زبان چینی چه می شود؟

چن: می توانید بگویید "有空儿一起吃饭吧?"

تبریزی有空儿一起吃饭吧?:

چن "有空儿":یعنی اگر وقت دارید.

تبریزی有空儿。:

چن "一起": باهم .

تبریزی一起。:

چن "吃饭": یعنی شام خوردن.

تبریزی吃饭。:

چن: "有空儿一起吃饭吧?"اگر وقت دارید باهم شام بخوریم.

تبریزی有空儿一起吃饭吧?:

گفتگوی سوم

آ有空儿一起吃饭吧?:

ب好。什么时候呢?:

آ明天晚上可以吗? :

ب可以,没问题。:

تبریزی:می خواهم بگویم شما بسیار زیبا هستید.

چن: می توانیدبگویید "你真漂亮!"

تبریزی你真漂亮。 :

چن "真":یعنی بسیار.

تبریزی真。:

چن "漂亮": زیبا، قشنگ.

تبریزی漂亮。:

چن: "你真漂亮!"شما بسیار زیبا هستید.

تبریزی你真漂亮。 :

چن: "谢谢"

متشکرم

تبریزی: 谢谢。

گفتگوی چهارم

آ你真漂亮。:

ب谢谢!:

چن: در این لحظه جملات درس امروز را تکرار می کنیم.

"能跳支舞吗?"می شود با من برقصید؟

تبریزی: 能跳支舞吗?

چن: "跳支舞" یعنی رقصیدن.

تبریزی跳支舞。:

چن: "我请你喝一杯,好吗?"شما را به یک نوشیدنی مهمان می کنم موافقید ؟

تبریزی我请你喝一杯,好吗?:

چین "喝一杯": یعنی کمی نوشابه نوشیدن.

تبریزی喝一杯。:

چن: "有空儿一起吃饭吧?"می شود باهم شام بخوریم؟

تبریزی有空儿一起吃饭吧?:

چن "有空儿":یعنی اگر وقت دارید.

تبریزی有空儿。:

چن "一起吃饭": باهم غذا خوردن.

تبریزی一起吃饭。:

چن: "你真漂亮!"شما بسیار زیبا هستید.

تبریزی你真漂亮。 :

گفتگوی اول

آ你好,能跳支舞吗?:

ب好。OK.:

آ小姐,您好。能跳个舞吗?:

ب不好意思,我有些不太舒服。:


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید