CRI Online
 

درس پنجاه و نهم در سالن تفریحات

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:22:54        cri

تبریزی: خانم چن ،من با دوستانم از موسیقی پاپ لذت می بریم. یکی از دوستان چینی از من دعوت کرد که در آخر هفته به یک سالن تفریحات برویم. در این باره بد نیست شما جملاتی را آموزش دهید چن: می توانید چن : برای نمونه بگویید "能跳支舞吗?"

تبریزی: 能跳支舞吗?

چن: "能"یعنی توانستن

تبریز: 能

چن: "跳支舞" یعنی رقصیدن.

تبریزی: 跳支舞

چن: "能跳支舞吗?"می شود با هم برقصیم ؟

تبریزی: 能跳支舞吗?

گفتگوی اول

آ你好,能跳支舞吗?:

ب好。OK.:

آ小姐,您好。能跳个舞吗?:

ب不好意思,我有些不太舒服。:

تبریز: خانم چن، من هوس نوشابه کردم و می خواستم دوستم را نیز مهمان کنم .این جمله به زبان چینی چه می شود؟

چن: "我请你喝一杯,好吗?"

تبریزی我请你喝一杯,好吗?:

چن "请": یعنی دعوت کردن. ولی در اینجا یعنی مهمانی کردن

تبریزی请。:

چین "喝一杯": یعنی یک لیوان نوشیدنی بنوش

تبریزی喝一杯。:

چن : "好吗"یعنی می شود یا نه.

تبریز: 好吗

چن: "我请你喝一杯,好吗?"

تبریزی我请你喝一杯,好吗?:

گفتگوی دوم

آ我请你喝一杯,好吗?:

ب好啊。:

آ想喝点什么?:

ب一杯橙汁。谢谢。:


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید