CRI Online
 

درس چهل و سوم استفاده از کارت اعتباری

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:21:45        cri

تبریزی: خانم چن، می خواهم با کارت اعتباری بپردازم.

چن: می توانید بگویید "我刷信用卡。"

تبریزی我刷信用卡。:

چن "信用卡":یعنی کارت اعتباری.

تبریزی信用卡。:

چن "刷": معنی اصلیش تمیز کردن است مانند . مثلاً"刷牙"یعنی دندان را مسواک زدن.

تبریزی想。:

چن "刷": در اینجا یعنی استفاده از کارت اعتباری. 刷信用卡。

تبریزی刷信用卡。:

گفتگوی دوم

آ您是交现金还是刷卡?:

ب我刷信用卡。:

آ请您在这里签字。:

ب好的。:

چن: پس از استفاده از کارت اعتباری باید قبض دریافتی را امضا کنید:

"请您在这里签字。"

تبریزی请您在这里签字。:

چن "请": یعنی بفرمایید.

تبریزی请。 :

چن "您":شما.

تبریزی您。:

چن "在这里": در اینجا

تبریزی在这里。:

چن "签字": امضا کردن.

تبریزی签字。:

چن请您在这里签字。: خواهش می کنم اینجا را امضا کنید.

تبریزی: 请您在这里签字。

گفتگوی دوم

آ您是交现金还是刷卡?:

ب我刷信用卡。:

آ请您在这里签字。:

ب好的。:


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید