CRI Online
 
v منطقه توسعه وو چین
وو چین که در کنار کانال بزرگ واقع است، در قدیمی به عنوان چوان جیو، یون یان نامیده شده بود. در سلسله «تان» اسم این سرزمین «وو چین» شد. در سلسله چین، کان شی و چیان لون دو پادشاه بارها در این منطقه سفر کرده بود. پس از تأسیس جمهوری خلق چین، رهبران چند نسل چین نیز از «وو چین» بازدید کردند. سال 2000 میلادی، همگام با روند شهرسازی، شهرستان «وو چین» به منطقه «وو چین» تبدیل شد. اکنون مساحت این منطقه با جمعیت 820 هزار نفری، 1574 کیلومتر مربع است...
v سفری به «وو چین»، مروارید میان پکن و تیان جین
از نهم تا یازدهم ماه مه 2009 برای سفری سه روزه به همراه همکارانی از 8 بخش دیگر رادیو بین المللی چین برای بازدید از منطقه توسعه اقتصادی «وو چین» راهی شهر تیان جین در جنوب شرقی پکن شدیم...
• وو چین : مروارید در کوریدور شهر پکن و تیان جین – سفر خبرنگاران رادیو بین المللی چین در وو چین
کانال بزرگ که برای هزار سال در جریان است، تاریخ و فرهنگ انبوه این سرزمین را پرورش داده است. این سرزمین به خاطر اولویت جغرافیایی خود مبنی بر قرار دادن بین شهر پکن و شهر تیان جین، نیروی توسعه حیاتی را از خود نشان داده است. این سرزمین همان منطقه «وو چین» شهر تیان جین است.

پروژه ای در حال ساخت

تالاب دائو هوان پو

پیشرفت راهسازی وو چین

مهندس کل اداره ترابری


مصاحبه با یک مسئول گروه تیان شی

مقرر گروه تیان شی

صنعت دوچرخه وو چین

هتل تیان ار هو

تالاب دائو هوان پو

وو چین قشنگ

سازندگی شهرک


منطقه توسعه اقتصادی وو چین