■مليت هاي چين
>>[وضعيت کلي مليت هاي چين]
وضعيت کلي مليت هاي چين 
مليتها با جمعيت بيشتر از 5 ميليون نفر
مليتها با جمعيت کمتر از 100 هزار نفر
سياست امور مليتي چين 
انتخاب و آموزش کادرها از ميان اقليت هاي ملي 
>>[اقتصاد مناطق اقليت نشين چين]
اقتصاد مناطق اقليت نشين چينعلوم و فنون اقليتهاي ملي چين 
آموزش و پرورش اقليت هاي ملي چينفرهنگ اقليت هاي ملي 
>>[اعياد بزرگ و مهم اقليت هاي ملي چين]
اعياد بزرگ و مهم اقليت هاي ملي چين 

■اديان
>>[وضعيت کنوني اديان در چين] 
وضعيت کنوني اديان در چين اعديان عمده در چين 
>>[سياستهاي تبادلات مذهبي]
سياستهاي مذهبي مبادلات خارجي مذهبي