>>[یک]
ژواپ  
ساز لیو چین 
گوچین 
جیا یه چین 
خوبوس 
دون بولا 
ژوان 
کونحو 
>>[دو]
بان هو 
ساز با نقشه سر اسب 
لئی چین 
نیو توئه 
کاو حو 
ارحو
>>[سه]
بی لی قلمی
هو گوان 
شیائو 
گوان زه 
سیون 
شن 
هولوشیائو 
نی 
>>[چهار]
یان چین 
>>[پنج]
کاو شیون 
>>[شش]
چینگ 
مجموعه زنگهای منظم 
لو 
طبل