>>[سلسله هاي چين]
"شيا"-نخستين سلسله در تاريخ چين
سلسله شانگ-نخستين سلسله ثبت شده در تاريخ چين 
سلسله "جو"غربي و دوره بهار و پايز و دوره کشورهاي جنگجو 
سلسله "چين"-نخستين سلسله فئودالي در تاريخ چين 
سلسله"هان" 
سلسله "وي"،سلسله"جين" و سلسله هاي جنوبي و شمالي 
سلسله "سوي"و سلسله"تانگ" 
سلسله"سون" 
سلسله"يوان" 
سلسله"مينگ" 
سلسله"چينگ" 
>>[کتابهاي تاريخي معروف چين]
استراتژي ها و تاکتيک هاي "سون زي"
کتاب "شي جي"-يادداشتهاي تاريخي 
>>[سلسله هاي شکوفا و رونق چين]
پنج دوران شکوفا و رونق در تاريخ چين 
>>[رازها]
راز سفر "شو فو"به ژاپن 
رازي کاويدن غارهاي"مو گائو کو""دون هوانگ"در شمال غربي چين 
سرنوشت آثار عتيقه باغ"يوان مين يوان" 
راز فيسل انسان"بيجينگ" 
راز"يانگ گوي في"همسر پادشاه"تانگ شيوان جونگ" 
راز آرامگاه امپراتوري "چين شي هوان" 
>>[داستان تارخي چين]
دانستني هاي جاده ابريشم 
اسامي قلعه هاي ديوار بزرگ چين 
اسامي جالب استان"تايوان" 
چرا چينيان فرزندان اژدها ناميده مي شوند 
فرهنگ اسامي چين 
چگونگي انتقال فنون پرورش پيله به غرب 
روند شکلگيري و تکميل زبان چين 
صداي زنگوله بزرگ"يونگ له"به 45 کيلومتري مي رسد 
مناظر شگفت آور جديد شهر "بيجينگ" 
سوزن استخواني و زيورآلات انسان بدوي "غارنشسن"