CRI Online

بررسی برنامه توسعه اقتصادی چنگ دو و چونگ چینگ در نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2020-10-16 20:25:11        cri

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 16 اکتبر /25 مهر در یک جلسه برنامه توسعه اقتصادی دو شهر چنگ دو و چونگ چینگ را بررسی کرد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب ریاست این نشست را برعهده داشت.

در این نشست به این نکته اشاره شد که اکنون محیط داخلی و خارجی برای توسعه چین دستخوش تغییرات پیچیده و عمیق شده و در چنین شرایطی تسریع روند ایجاد حلقه اقتصادی میان چنگ دو و چونگ چینگ برای شکل گیری ساختار اقتصادی منطقه ای با اولویت های مکمل یکدیگر و توسعه با کیفیت بسیار اهمیت پیدا کرده و گسترش فضای بازار و بهینه سازی و تثبیت زنجیره صنعتی و زنجیره تامین برای بهبود شرایط سودمند خواهد بود. ایجاد چنین حلقه ای یک اقدام مهم جهت برقراری الگوی جدید توسعه مبتنی بر تشویق چرخه داخلی به عنوان چرخه اصلی و تعامل خوب و سازگار آن با چرخه بین‌المللی محسوب می‌شود.

در این نشست تاکید شد که باید به طور همه جانبه تصمیمات کمیته مرکزی حزب عملی شود، توسعه هماهنگ دو شهر چونگ چینگ و چنگ دو مورد توجه ویژه قرار بگیرد، با اولویت دادن به ویژگی های منطقه ای، چنگ دو و چونگ چینگ به مراکز تاثیرگذار کشور در زمینه اقتصاد، نوآوری علمی و فنی، اصلاح و گشایش و مناطقی مناسب برای زندگی با کیفیت عالی و قطب توسعه جدید و تزریق نیروی محرکه جدید برای توسعه کیفی کشور تبدیل شوند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید