CRI Online

رهبران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بر حفظ نظم بین المللی بر اساس مقررات تاکید کردند

GMT+08:00 || 2019-05-10 16:26:33        cri
رهبران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا روز پنجشنبه 19 اردیبهشت/ ثور، 9 مه در نشست سران غیر رسمی سیبیو رومانی بیانیۀ «ده تعهد» را منتشر و بر دفاع از «اروپای واحد» و نظم بین المللی بر اساس مقررات تاکید کردند.

رهبران اعضای اتحادیۀ اروپا در این بیانیه تاکید کردند که اروپا به رهبر مسؤولیت شناس جهان تبدیل شده، پیوسته به اتفاق شرکای مختلف در جهان از نظم بین المللی بر اساس مقررات حفاظت کرده، از فرصتهای تجاری جدید استفاده و مشترکأ مسائل جهانی مانند حفظ محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوا را حل خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که کشورهای مختلف اتحادیه اروپا از «اروپای واحد» دفاع و در زمانهای دشوار از یکدیگر حمایت می کنند، با یک صدا سخن گفته و راه حلهای مشترک جستجو و پیوسته از روش زندگی و دیدگاه سیاسی خود حفاظت خواهند کرد.

رهبران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا روز پنجشنبه در شهر سیبیو در مرکز رومانی در نشست یک روزه و غیررسمی سران حضور یافته و عمدتأ دربارۀ برنامه راهبرد اتحادیه اروپا از سال 2019 تا سال 2024 رایزنی کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید