CRI Online

پرتاب اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویت داده از سوی چین

GMT+08:00 || 2019-04-01 15:09:11        cri
 

ساعت 23 و 51 دقیقه روز یکشنبه 11 فروردین/ حمل، 31 مارس، چین در مرکز پرتاب ماهوارۀ شی چانگ با استفاده از موشک «راهپیمایی طولانی 3 ب» با موفقیت ماهوارۀ «تیان لیان 01» را به مدار مقرر پرتاب کرد.

ماهوارۀ «تیان لیان 01» اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویتِ دادۀ چین است. این ماهواره خدمات ارتباطی تقویت، دریافت و انتقال داده را برای سفینه های فضایی سرنشیندار، ماهواره ها، موشکهای حامل و غیره فراهم خواهد آورد.

این مأموریت سیصد و یکمین پرواز موشکهای حامل موسوم به «راهپیمایی طولانی» بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید