CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر تحکیم و بهبود رهبری حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2018-12-18 11:50:11        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز سه شنبه 18 دسامبر گفت: موفقیت چین در 40 سال گذشته پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز نشان می دهد که رهبری حزب کمونیست چین ضروریترین ویژگی سوسیالیسم با ویژگی چین و نیز بزرگترین برتری نظام سوسیالیسم با ویژگی چین است. پایبندی بر رهبری حزب کمونیست چین مسئلۀ مهم اصولی است که هرگز نباید متزلزل شود. باید قاطعانه از اعتبار و رهبری متمرکز کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین دفاع و رهبری حزب در روند اصلاحات و توسعه و تحقق ثبات کشور، در اجرای سیاست داخلی و خارجی و دفاعی کشور و مدیریت حزب، کشور و ارتش جاری باشد.

وی افزود: حزب کمونیست چین باید توانایی زمامداری و سطح رهبری خود را ارتقاء دهد تا حرکت کشتی بزرگ اصلاحات و درهای باز چین در جهت صحیح تضمین شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید