CRI Online

گزارش توان رقابتی جهان: توان نوآوری اکثر اقتصادهای جهان پایین است

GMT+08:00 || 2018-10-17 16:32:58        cri

مجمع اقتصادی جهان چهارشنبه 25 مهر/ میزان، 17 اکتبر با انتشار جدیدترین گزارش قوه رقابتی جهان، اشاره کرد: با وجود پیشرفت سریع فناوری دیجیتال، تدارکات اکثر اقتصادها در زمینه نوآوری هنوز ناکام است.

در این گزارش آمده است اگر حالت مطلوب 100 امتیاز داشته باشد، 103 اقتصاد جهان کمتر از 50 امتیاز می گیرند به طوری که ضعف نوآوری به علت اصلی عقب نشینی توان رقابتی اکثر اقتصادها تبدیل شده است.

در رده بندی توان رقابتی جهان، آمریکا در مقام اول قرار دارد که برتری آمریکا در بازار نیروی کار و نظام مالی بسیار برجسته است. سنگاپور و آلمان در مقام دوم و سوم قرار دارد.

چین در مقام 28 این فهرست قرار دارد که بهتر از دیگر کشورهای بریکس عمل کرده است. چین در زمینه اندازه بازار، توان نوآوری، کاربرد فناوری اطلاعاتی و تجهیزات زیربنایی برجستگی دارد.

با توجه به تشدید اوضاع تنش تجاری در جهان، این گزارش نیز بر اهمیت درهای باز تاکید کرد. در این گزارش مطرح شد که گشوده تر شدن درها برای پیشرفت سالم اقتصاد جهان مفید است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید