CRI Online

اعانه های خیریۀ چین در سال گذشته به حدود 150 میلیارد یوان رسید

GMT+08:00 || 2018-10-08 15:30:33        cri

فدراسیون امور خیریۀ چین چندی پیش در شهر شن جن گزارش اعانه های خیریه چین در سال 2017 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال 2017، کشور در مجموع 149 میلیارد و 986میلیون یوان اعانه در داخل و خارج از کشور دریافت کرده که در مقایسه با سال 2016 میلادی 7.68 درصد افزایش داشته است. نسبت اعانه خیریه در میزان تولید ناخالص داخلی کشور به 0.18 درصد رسید.

در این گزارش همچنین آمده است: وجه کمکی خیریه به طور مستمر به زمینه فقرزدایی اختصاص داده شده و سه زمینه عمده مورد توجه و جلب اعانه اجتماعی آموزش و پرورش، پزشکی و بهداشت، فقرزدایی و توسعه است، به طوری که این سه زمینه حدود 109 میلیارد و 115 میلیون یوان اعانه را که 72.75 درصد میزان کل اعانه ها را شامل شد، جلب کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید