CRI Online

تلاش شهر ارومچی برای تبدیل شدن به مرکز حمل و نقل و لجستیک کمربند و جاده

GMT+08:00 || 2018-09-05 15:28:04        cri

شین جیانگ منطقه ای مهم در مسیر کمربند و جاده و پنجره مهم چین برای باز شدن درها به روی کشورهای غرب چین است. به منظور تقویت ارتباط با کشورهای مسیر کمربند و جاده، شهر ارومچی مرکز این منطقه برای تبدیل شدن به گذرگاه کلیدی حمل و نقلی و لجستیکی تلاش کرده است.

از ماه مه سال 2016، شهر ارومچی خط ریلی بین المللی به اروپا را راه اندازی کرده است که به این ترتیب زمان حمل و نقل از چین به اروپا نزدیک به یک ماه از انتقال دریایی کوتاه تر شده است. پس از راه اندازی این خط آهن، هر هفته سه قطار از ارومچی به اروپا حرکت می کند.

از آغاز سال جاری تا دهه دوم اگوست، 700 قطار به سمت اروپا حرکت کرده که برابر با تعداد کل قطارهای حرکت کرده سال گذشته بوده و خطوط قطار نیز به 19 رسیده که 24 شهر از 17 کشور را پوشش می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید