CRI Online

(با ماهیار در کوبوچی) بیابانزدایی با استفاده از فناوریهای نوآورانه

GMT+08:00 || 2018-07-24 10:10:02        cri

یکی از مهمترین عوامل موفقیت برنامه بیابانزدایی در کویر کوبوچی بدون شک روی آوردن به فناوریهای نوآورانه و جدیدترین فناوریها بوده است که از آن میان بذرافشانی با پهپاد و فناوریهای مبتنی بر دو روش تهاجم حداقلی و کاربردیسازی با شیرین بیان اشاره کرد.

کارشناسان بیابانزدایی شرکت ایلی توانستهاند یک پوشش خاص برای بذر تولید کنند که با کمک آن بذرها میتوانند آب را برای مدت طولانیتری حفظ کنند و در محیط گرم و خشک بیابان سبز شوند. این بذرها با استفاده از یک پهپاد در نقاط مختلف بیابان پخش میشوند و با جذب کمترین میزان آب میتوانند جوانه بزنند و رشد کنند.

یکی از موضوعاتی در اجرای برنامههای بیابانزدایی باید به آن توجه داشت٬ وارد کردن کمترین آسیب ممکن به محیط و به ویژه خاک ض

عیف نواحی بیابانی است. با توجه به این موضوع کارشناسان شرکت ایلی تحت تأثیر علم پزشکی روشی به نام تهاجم حداقلی را ابداع کردهاند که در آن با کمترین آسیب ممکن گیاه مورد نظر در خاک ناحیه بیابانی کاشته میشود. برای این کار یا از یک مته بسیار باریک و بلند استفاده میکنند و یا خاک را با استفاده از فشار آب سوراخ میکنند و قلمههای گیاه را درون آن میکارند.

یکی از بزرگترین مشکلات نواحی بیابانی برای کاشتن درخت و کشت گیاه٬ نامرغوب بودن جنس خاک است. برای حل این مشکل٬ در شرکت ایلی باز هم با تأثیر گرفتن از علم پزشکی روشی به نام کاربردیسازی با گیاه شیرینبیان را ابداع کردهاند. در این روش برای بهبود کیفیت خاک و آماده کردن آن برای کاشت و پرورش گیاهان دیگر٬ از شیرین بیان استفاده میکنند. شیرین بیان علاوه بر اینکه یک گونه گیاهی مناسب برای نواحی کویری و بیابانی است٬ به غنیتر شدن خاک و بهبود کیفیت آن برای کاشت درخت نیز کمک میکند.

استفاده از این روشهای نوآورانه باعث شده است که امروز در بخش بزرگی از کویر کوبوچی شاهد رشد پوشش گیاهی مناسب و حتی تبدیل شدن بیابان به جنگل سرسبز باشیم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید