CRI Online

(با ماهیار در کوبوچی) گفتوگو با کارشناس بیابانزدایی شرکت ایلی

GMT+08:00 || 2018-07-23 14:34:16        cri

امروز با چانگ جائوهوی، یکی از کارشناسان نسل دوم شرکت ایلی که در زمینه بیابانزدایی فعالیت میکند دیدار کردیم.

او گفت: همه بیابانها جهان ویژگیهای مشترک دارند؛ و مشکل همه این است که آب، برق و راه ندارند و به همین دلیل ساکنان این مناطق هم فقیرند. او در اشاره به راه حلهای سرسبز کردن بیابان گفت: اول باید کویرنشینان و دامهای آنها به مناطق دیگر منتقل شوند تا از تداوم روند تخریب محیط زیست و اندک پوشش گیاهی موجود در کویر جلوگیری شود. پس از آن خود بیابان شروع میکند به احیای خودش. ما هم میتوانیم با استفاده فناوریهای مختلف به این روند کمک کنیم؛ مثلاً با استفاده از دادههای بزرگ میتوان مناسبترین گونههای گیاهی برای هر منطقه را انتخاب کرد و با کاشت بذر را با پهپاد انجام داد.

شرکت ایلی تاکنون حق امتیاز بیش از صد فناوری مختلف در زمینه بیابانزدایی را به ثبت رسانده و آمادگی دارد همه را به طور رایگان در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد تا مردم سراسر جهان بتوانند از «الگوهای نوآوری چین» بهرهمند شوند.

چانگ جائوهوی در ادامه گفت: بیابانزدایی یک روند بلندمدت است که در ابتدا به سرمایهگذاری به سرمایهگذاری فراوان

نیاز دارد اما بعد یک دوره چند ساله میتوان از سود آن بهرهمند شد. در ابتدای کار کاشتن حتی یک درخت هم در بیابان بسیار دشوار خواهد بود اما بعد از توسعه هزار کیلومترمربع جنگل، اقلیم منطقه تغییر خواهد کرد و کاشتن درخت در حاشیه کویر نیز آسانتر خواهد شد. با وجود تفاوتهایی که بین بیابانهای ایران و کویر کوبوچی وجود دارد، میتوان با در نظر گرفتن شرایط محیطی و ایجاد تغییرات مناسب از تجربه کوبوچی برای بیابانزدایی در ایران و سایر کشورهای جهان نیز استفاده کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید