CRI Online

اندیشۀ اصلاحات و درهای باز شی جین پینگ برای عصر جدید چین رهنمودی جدید فراهم کرد

GMT+08:00 || 2018-07-19 21:04:40        cri

کتاب «پژوهش اندیشۀ اصلاحات و درهای باز شی جین پینگ» که شی جین پینگ دبیر کل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در آن اصلاحات، سیاست درهای باز و توسعه چین در عصر جدید را تشریح می کند، در روزهای اخیر منتشر شده و مورد توجه و تقدیر گستردۀ افکار عمومی قرار گرفته است.

تحلیلگران می گویند: از زمان اجرای اصلاحات و سیاست درهای باز که دنگ شیائو پینگ در سال 1978 مطرح کرد، 40 سال می گذرد. انتشار این کتاب در زمان کنونی، بسیار مناسب است. اندیشۀ شی جین پینگ در این زمان حساس و نسبتاً سخت اجرای اصلاحات و درهای باز، رهنمود نظری برای توسعه چین در مرحلۀ بعد فراهم کرده و در حقیقت شی جین پینگ به طراح کل عصر جدید چین تبدیل شده است.

کتاب یادشده اولین کتاب شرح نظریۀ شی جین پینگ دبیر کل کمیتۀ مرکزی حزب دربارۀ اصلاحات و درهای باز چین است. این کتاب با 350 هزار واژه اندیشۀ شی جین پینگ را به طور همه جانبه شرح و تحلیل کرده است.

انتشار این کتاب نیز توجهات رسانه های گروهی جهانی را به خود جلب کرده است. «روزنامۀ روسیه»، خبرگزاری تاس روسیه، رادیو بین الملی اسپانیا و بسیاری رسانه های گروهی دیگر کشورها این خبر را گزارش کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید