CRI Online

استقبال از سال سگ با هنر کاغذبری

GMT+08:00 || 2018-02-05 21:16:45        cri

هان‎ بائوجو، یکی از میراث‎داران هنر قطاعی یا کاغذبری در روستای ماهیگیری بائوهای است و به مردم شهر هوآنگ استان هه‎بی نشان می‎دهد چطور برای سال نوع قطاعی درست کنند

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید