CRI Online

ربات ها می آیند!

GMT+08:00 || 2017-11-22 15:59:36        cri

بسته های کوچک و بزرگ بر روی هم تلنبار شده است! تلفن ها مدام در حال زنگ خوردن است! صداهایی از آن سوی خطوط به گوش می رسد، از جایی خیلی دور و یا جایی در همین نزدیکی! یکی آن سوی خط عصبانیست که چرا محصول فاسد به دستش رسانده اند، دیگری با حالتی عصبی می گوید، دیگر به بسته ای که هفته ها پیش سفارش داده بود، نیاز ندارد و ده ها مشکل دیگر که فروشندگان آنلاین با آن مشکل داشتند!

اما با ورود ربات ها و فناوری هایی چون پهپاد، تا حدودی به کابوس فروشندگانی که حاضر نبودند به هیچ وجه مشتریان خود را از دست بدهند، پایان داد! با ورود ربات ها در بسته بندی سریع و بدون نقص و پهپادهایی که به طور مرتب برای انتقال بسته ها در حال پروازند، چنین امکاناتی به زودی سراسر ی می شود.

به نظر شما ورود ربات ها در چنین حوزه کاری می تواند مفید باشد یا خیر، سبب از دست رفتن یک فرصت شغلی برای افراد عادی می شود؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید