CRI Online

نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین: روابط کشورها با دوستی مردم ارتباط دارد و دوستی مردم کشورها دل های آن ها را به یکدیگر متصل می کند

GMT+08:00 || 2017-10-20 21:29:08        cri

روز بیستم اکتبر مرکز مطبوعاتی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، مصاحبه گروهی با موضوع اصلی وضعیت جدید توسعه فرهنگ را برگزار کرد. نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین: روابط کشورها با دوستی مردم ارتباط دارد و دوستی مردم کشورها دل های آن ها را به یکدیگر متصل می کند. شیا یونگ مین، رییس مرکز آسیای غربی و آفریقا در رادیو بین المللی چین و نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب به نمایندگی محافل فرهنگی و هنر در این مصاحبه مطبوعاتی گفت: یک کمربند- یک جاده، طرح و پیشنهاد بزرگ و نیز یک پروژه عظیم با مشارکت کشورهای مختلف است. اما نظام جامعه، راه توسعه، آداب و رسوم کشورها در این مسیر یکسان نیست. این ممکن است موجب سوء تفاهم شود. به همین دلیل، شی جین پینگ در زمان مطرح کردن این پیشنهاد، پنج راه مبادله و اتصال را نیز ارایه کرد. در این میان مبادله و ارتباط فرهنگی بخشی مهم است. روابط کشورها با دوستی مردم ارتباط دارد و دوستی مردم کشورها با اتصال دل ها ارتباط دارد. با آشنایی با فرهنگ یکدیگر و مبادلات فرهنگی و تمدن ها، دل های مردم کشورها نیز نزدیک تر می شود.

 آشنایی مردم کشورهای مختلف نیز با یکدیگر افزایش می یابد که این موجب تقویت دوستی مردم کشورها است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید