CRI Online

خانه های فیلم "هابیت"

GMT+08:00 || 2017-09-15 15:53:16        cri

ردیف خانه هایی با پوشش سبز رنگ شبیه به خانه های فیلم "هابیت" در کوه "جین فو" در "چونگ چینگ"

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید