CRI Online

تمرین دفلین

GMT+08:00 || 2017-08-08 15:05:29        cri

مربیان دلفین از سختیها و نتایج ارتباط برقرار کردن با این حیوان باهوش لذت می برند. گرچه این کار به هیچ وجه شغل آسانی نیست.


روز سه شنبه، یک روز شلوغ کاری در پارک اقیانوس شمالی چو جیآن در شی ان. وآن رویی شوئه مربی دلفین و همکارانش طی نمایش روزانه بیش از 20 بار درون آب سرد پریدند. البته تلاش سخت آنها با استقبال هیجانزدۀ مخاطبان پاسخ داده شد

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید