CRI Online

فقر دغدغه جهانی

GMT+08:00 || 2017-03-06 16:46:00        cri

فقر پدیده ایست که می توان گفت گریبانگیر جهانیان است. فقر، عامل نگرانی رهبران کشورها برای رهایی بخشیدن ملت خود از آن است! کشور چین با جمعیت میلیاردی خود، بدون شک این معضل را در ابعاد بسیار بزرگ تر در خود دارد.

اما دولتمردان چین، این مهم را رها نکرده و به روش های مختلف اقدام به مبارزه با این پدیده هستند. به نحوی که فقر زدایی یکی از مهم ترین بخش های برنامه توسعه تا سال 2020 چین خواهد بود و دولت چین، متعهد شده است تا این سال، همه شهروندان را از فقر نجات دهد.

موقعیت کشور شما در این زمینه چگونه است، آیا دولتمردان کشور شما در این زمینه هیچ دغدغه ای دارند؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید