CRI Online

تدبیر جدید برای فروش بهتر

GMT+08:00 || 2016-08-03 16:27:28        cri

 این هنوانه فروش 56 ساله اهل استان هه نان اکنون دیگر متوجه شده است که تغییرات کوچک نتایج بزرگی به همراه دارد.

او توانسته است با پس از حک کردن کاراکترهای چینی رو پوست هندوانه ها موفق شده است ظرف 11 روز 3 تن هندوانه بفروشد. او پس از آنکه در یکی از روزهای آخر تیرماه به خاطر رقابت شدید بازار تنها توانسته بود یک هندوانه بفروشد به این نتیجه رسید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید