CRI Online

رییس کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین ویژگیهای سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله را معرفی کرد

GMT+08:00 || 2016-03-06 11:28:01        cri
در نخستین کنفرانس مطبوعاتی چهارمین نشست دوازدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین، شو شائو شی، رییس کمیته ملی توسعه و اصلاحات، ویژگی های سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور را معرفی کرد.

وی گفت، از سال گذشته، محیط اقتصادی بین المللی پیچیده بوده و رشد اقتصادی داخلی همچنان کاهش می باید. اما تحت رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین، اقتصاد کشور به طور کل�� در محدوده مناسب در جریان است.

وی، ویژگی های سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله چین را این گونه معرفی کرد: نخست، هدف این برنامه ایجاد همه جانبه جامعه نسبتا مرفه و تحقق نخستین هدف صد ساله است، بنابراین این برنامه دارای اهمیت بسیار و ویژه در توسعه اقتصادی و اجتماعیست.

دوم، سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله با ایده توسعه جدید، مبنی بر نوآوری، هماهنگی، توسعه سبز، سیاست درهای باز و بهره مندی مشترک تنظیم می شود.

سوم، برنامه مذکور به طور عمیق ایده توسعه جدید را اجرا کرده و منجر به حالت نرمال اقتصاد جدید می شود.

چهارم، با تمرکز بر ایجاد یک جامعه نسبتا مرفه، به طور علمی اهداف مشخص برقرار می شود.

پنجم، در سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله چین، سیاست و پروژه های عظیم وجود دارد که با زمینه هایی مانند نوآوری فناوری، ارتقای زیرساخت های اقتصادی، تجهیزات زیربنایی، محیط زیست و بهبود زندگی مردم ارتباط دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید