CRI Online
 

منطقه توسعه وو چین

GMT+08:00 || 2009-05-13 21:16:38        cri
وو چین که در کنار کانال بزرگ واقع است، در قدیمی به عنوان چوان جیو، یون یان نامیده شده بود. در سلسله «تان» اسم این سرزمین «وو چین» شد. در سلسله چین، کان شی و چیان لون دو پادشاه بارها در این منطقه سفر کرده بود. پس از تأسیس جمهوری خلق چین، رهبران چند نسل چین نیز از «وو چین» بازدید کردند. سال 2000 میلادی، همگام با روند شهرسازی، شهرستان «وو چین» به منطقه «وو چین» تبدیل شد. اکنون مساحت این منطقه با جمعیت 820 هزار نفری، 1574 کیلومتر مربع است.

منطقه«وو چین» که بین شهر پکن و شهر تیان جین واقع است، به «مروارید در کوریدور شهر پکن و تیان جین» شهرت دارد. این منطقه با شهر پکن 71 کیلومتر، با شهر تیان جین 13 کیلومتر، با فرودگاه شو دو پکن 90 کیلیومتر و با بندر تیان جین 71 کیلومتر فاصله دارد. بزرگراه های جین هو، جین جین تان، جین جین، جین بائو و جین جیان از این منطقه عبور می کنند. از سال 2003 ، وو چین جمعاً 18 میلیارد یوان را برای سازندگی شبکه ترافیکی« 9 خط افقی 9 خط عمودی سرمایه گذاری کرده است. با راه اندازی این شبکه ترافیک، هر کسی در هر خیابان این منطقه ظرف 15 دقیقه می توانند به بزرگراه برسد. علاوه بر این، قطار ریلی بین شهر پکن و تیان جین که سال 2008 بهره برداری شد، در این منطقه ایستگاه دارد. از این رو، منطقه وو چین در مقایسه با مناطق سراسر جهان، بیشترین اولویت ترافیک را در اختیار دارد.

اولویت جغرافیایی عالی برای توسعه منطقه «وو چین» نیروی حیاتی عظیمی را به همراه آورده است. چند شاخص این منطقه از قبیل قابلیت اقتصادی جامع، درآمد دارایی و درآمد سرانه اهالی در میان مناطق مختلف شهر تیان جین جلوتر است. ماه دسامبر سال 2008، «طرح کلی شهری و روستایی منطقه وو چین شهر تیان جین( سال 2008 – 2020) » به تصویب رسید. به نظر لی بائو کون رئیس منطقه وو چین، توسعه وو چین با فرصت بزرگتری مواجه است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید