CRI Online
 

درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:52:44        cri

گفتگوی اول:

A:你喜欢什么运动?

B:我喜欢踢足球,你呢?

A:我喜欢游泳?

چن: آقای تبریزی، شما شنا بلدید ؟

تبریزی: بله

چن: "你" یعنی "شما" .

تبریزی: 你

چن: کلمه "会" و "喜欢" در زبان چینی فعل کمکی است و برای نشان دادن توانایی و تمایل می تواند به عنوان زمان معین استفاده شود. در صورتی که به عنوان گزاره مورد استفاده قرار گیرد، بعد از این کلمه فعل دیگر دنبال می آید. برای نمونه: "我会游泳" یعنی من شنا بلدم و "我喜欢踢足球" یعنی من فوتبال را دوست دارم.

تبریزی: "会، بلد بودن.

چن: "游泳" یعنی شنا

تبریزی: 游泳

چن: "你会游泳吗?" یعنی "شما شنا بلدید؟" .

تبریزی: 你会游泳吗?

چن: حال گفتگوی دوم را گوش فرمایید.

A:你会游泳吗?

B:我会游泳。

چن: "会游泳" یعنی"شنا بلد بودن"

تبریزی: 会游泳

چن: "你会游泳吗?" یعنی "شما شنا بلدید؟" .

تبریزی: 你会游泳吗?


1  2  3  4  5  6  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید