CRI Online
 

درس چهارم خداحافظی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:41:42        cri

تبریزی: خانم چن، دلم نمی خواهد که دوستم به ایران بازگردد. دلم برایش تنگ می شود. او بهترین دوست من است.

چن: اوه احساستان را درک می کنم . اطمینان دارم شما به زودی با یکدیگر را خواهیم دید. سفر در پکن حتماً به او خوش می گذرد.

تبریزی: آره. "مواظب باش" در زبان چینی چیست؟

چن: می توانید بگویید: 多保重!

تبریزی: 多保重!

چن: "多"یعنی "بسیار"، "خیلی".

تبریزی: 多

چن: "保重"یعنی "مواظب باش".

تبریزی: 保重。

چن: "多保重!"یعنی "خیلی مواظب خودت باش".

تبریزی: "多保重!"

چن: یا شما می توانید بگویید "保重"。

تبریزی:"保重"。اینطوری ساده تر است.

چن: حال به مکالمه ای در زندگی گوش کنیم.

مکالمه دوم

الف:我们回去了。

ب: 我送送你们。

الف:多保重!

تبریزی : می خواهم بدانم "در تماس باشیم" در زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن: می توانید بگویید :保持联系

تبریزی:保持联系

چن: "保持"یعنی "حفظ کردن".

تبریزی: "保持"。

چن: "联系"یعنی "تماس" یا "ارتباط".

تبریزی: "联系"。

چن: "در تماس باشیم"،保持联系

تبریزی :保持联系。

مکالمه سوم

(صدای قطار)

الف: 回去吧。有空给我打电话。

ب: 保持联系!多保重!

چن: حال بخش سوم از گفتگو را شنیدیم. اینک مختصراً موضوعاتی را که تازه یاد گرفتیم تکرار می کنیم .

تبریزی : باشد. اجازه بدهید از این جمله " دیر شده است" شروع کنیم .

چن: چینی اش این می شود 时间不早了。

تبریزی : 时间不早了。

چن:"时间" یعنی وقت ، زمان.

تبریزی : "时间"。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید