CRI Online
 

درس سی و سوم در پستخانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:28:54        cri

对话二:

A: 我要寄包裹。

B: 寄到哪?

A: 寄到香港。

تبریزی: بسته پستی کی می رسد . این عبارت به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن: می توانید از آنان بپرسید: "多长时间能到?"

تبریزی: 多长时间能到?

چن: "多长时间","چه مدت، چقدر زمان".

تبریزی: 多长时间。

چن: "能","توانستن".

تبریزی: 能。

چن: "到","رسیدن".

تبریزی: 到。

چن: 多长时间能到?

تبریزی: "多长时间能到?""بسته کی می رسد؟"

对话三:

A(女): 我要寄包裹去香港。多长时间能到?

B(男): 最少两个星期。

تبریزی: می خواهیم بسته را تحویل بگیریم.

چن: خوب ، می توانید به آنان بگویید"我要取包裹。"

تبریزی: 我要取包裹。

چن: "我要","می خواهم."

تبریزی: 我要。

چن: "取","گرفتن؛ به دست آوردن".

تبریزی: 取。 بسته یعنی"包裹"درست است؟

چن: بله،"我要取包裹。"

تبریزی: "我要取包裹。" می خواهم بسته را بگیرم.

对话四:

A: 我要取包裹。

B: 请给我看一下你的包裹单和护照。

تبریزی: می خواهم کارت پستال بخرم و برای دوستانم بفرستم .

چن: بگویید我要买几张明信片寄给朋友。

تبریزی: 我要买几张明信片寄给朋友。

چن: "我要","می خواهم."

تبریزی: 我要。

چن: "买",خریدن.

تبریزی: 买。

چن: "几张"یعنی چند عدد، "张"واحد شمارش برای کاغذ، بلیط و غیره.

تبریزی: "几张" 。

چن: "明信片",کارت پستال.

تبریزی: 明信片。

چن: "寄给",پست کردن.

تبریزی: 寄给。

چن: "朋友",دوست، دوستان.

تبریزی: 朋友。

چن: "我要买几张明信片寄给朋友。""می خواهم کارت پستال بخرم و برای دوستانم پست کنم."

تبریزی: 我要买几张明信片寄给朋友。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید