CRI Online
 

درس پنجاه و سوم در دانشگاه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:26:03        cri

ت: خانم چن، من در اوقات بیکاری زبان چینی یاد می گیرم. اما فکر می کنم که با کمک معلم این امور آسانتر می شود. آیا می توانید برخی جمله های چینی درباره پرسش از معلم را به من بیاموزید ؟

چ: البته. اگر سوالی دارید دست بلند کنید . سپس معلم می پرسد : "有问题吗?" یعنی "آیا شما سوالی دارید؟"

ت: 有问题吗?

چ: 有یعنی داشتن

ت: 有

چ: 问题یعنی سوال

ت: 问题

چ: 吗حرفه اضافه برای نشان دادن سوال

ت: 吗

چ: 有问题吗?

ت: 有问题吗?، آیا شما سوالی دارید؟

گفتگوی اول

A:王老师好!

B:你好。有问题吗?

چ: 有问题یعنی سوال داشتن

ت: 有问题

چ: 有问题吗?، آیا شما سوالی دارید؟

ت: 有问题吗?

گفتگوی اول

A:王老师好!

B:你好。有问题吗?

ت: "معنی این کلمه چیست؟" به زبان چینی چه می شود؟

چ:这个字是什么意思?

ت: 这个字是什么意思?

چ: 这个یعنی این

ت: 这个

چ: 字 یعنی کلمه

ت: 字

چ: 是یعنی بودن

ت: 是

چ: 什么یعنی چه

ت: 什么

چ: 意思یعنی معنی

ت: 意思

چ:这个字是什么意思?

ت: 这个字是什么意思?معنی این کلمه چیست؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید