CRI Online
 

روی سه ورق کاغذ کلمه الاغ دیده نمی شود

GMT+08:00 || 2013-11-18 17:05:25        cri

آورده اند که، جوانی بسیار خودپسند بود که همواره می خواست فضل فروشی کند و استعداد خود را به نمایش بگذارد. مردم نیز با لحنی هجو آمیز او را "دکتر" صدا می کردند. او با شنیدن این لقب بسیار به خود می بالید. روزی از روزها، دکتر الاغی خرید و

می خواست قرار داد معامله را تنظیم کند. با خود ف��ر کرد این فرصت خوبی است که استعدادم را نشان دهم. به این ترتیب کاغذ و قلم را برداشت و شروع به نوشتن قرار داد کرد.

هنگامی که او می خواست سومین برگه قرار داد را بنویسد، مرد فروشنده که بی سواد بود، از او خواست تا عجله کند. دکتر ناراحت و عصبی شد و به مرد فروشنده گفت: تو که یک آدم بی سواد هستی، برای چه این قدر عجله می کنی؟ من به زودی کلمه "الاغ" را هم خواهم نوشت. پس از این قضیه، مردم براساس همین داستان، ضرب المثل "روی سه برگ کاغذ کلمه الاغ دیده نمی شود" را ساختند.

این ضرب المثل کنایه از آن است که فردی هنگام نوشتن و یا حرف زدن، به نکته های مهم نمی اندیشد و تنها سخنان پوچ و بی معنی به کار می برد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید