CRI Online
 

موفقیت یا شکست مردی به نام "تسیائو حه"

GMT+08:00 || 2013-11-11 18:05:02        cri

در چین ضرب المثلی هست با عنوان "موفقیت یا شکست مردی به نام تسیائو حه" که کنایه از آن است که عامل موفقیت یا شکست یک نفر است .

در پایان سلسله "چینگ" و اوایل سلسله "هان" چین، در شهر "هوای این" مردی به نام

"هان سین" زندگی می کرد. وی در دوران جوانی بسیار فقیر بود و همواره مورد تحقیر قرار می گرفت. بعدها "هان سین" به "شیان یو" پناه برد و در نبردهایی علیه

سلسله "چینگ" شرکت کرد. وی به "شیان یو" پیشنهاد جنگ داد، اما مورد قبول واقع نشد.

"هان سین" نیز که نمی توانست قدرت خود را گسترش دهد، به "لیو بان" پناه برد.

اما "لیو بان" به "هان سین" مقامی مهم نداد.

روزی از روزها، "هان سین" بر حسب تصادف با "تسیائو حه" برخورد کرد. "تسیائو حه" از افراد مورد اعتماد "لیو بان بود" و "لیو بان" از نصایح وی پیروی می کرد. "تسیائو حه" پس از گفت و گو با "هان سین" متوجه شد که او یک فرد مستعد نظامی است. اما هنگامی که "تسیائو حه" تصمیم گرفت تا "هان سین" را به "لیو بان" معرفی کند، "هان سین" فرار کرد. زیرا پیروان "لیو بان" که مشتاق دیدار اعضای خانواده خود بودند، یکی پس از دیگری فرار می کردند به این ترتیب "هان سین" فکر کرد "لیو بان" نمی خواهد به او پستی مهم بدهد، بنابراین به دنبال دیگران پا به فرار گذاشت.

"تسیائو حه" با شنیدن خبر فرار "هان سین" دچار شتاب شد و بدون این که گزارشی به "لیو بان" ارسال کند، "هان سین" را فراری خواند بعد وضعیت "هان سین" را به طور دقیق برای "لیو بان" تشریح کرد و گفت: "هان سین" دارای استعداد بر جسته نظامی است. اگر شما بخواهید سراسر جهان را به دست آورید، باید پستی مهم به او بدهید.

"لیو بان" با توجه به گفته های وی، "هان سین" را به مقام فرماندهی منصوب کرد. از آن پس، "هان سین" توانایی نظامی خود را کاملا توسعه داد و برای اتحاد کشور "لیو بان" و ایجاد سلسله "هان" خدمات بسیار ارایه داد. اما پس از آن که "لیو بان" به امپراتوری رسید، روز به روز به "هان سین" بی اعتماد تر شد. تا این که قدرت نظامی "هان سین" را از او گرفت و وی را دستگیر کرد، اما او را نکشت. در واقع یک مقام تشریفاتی به وی داد.

این جا بود که "هان سین" تصمیم به بر پایی شورش گرفت. اما "تسیائو حه" توطئه ای چید و "هان سین" را به کاخ امپراتوری فرا خواند. سرانجام "هان سین" به اتهام توطئه چینی علیه دولت به قتل رسید .

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید