CRI Online
 

روزنامه مردم: روند مدرنیزاسیون سوسیالیستی بدون هدایت قانونمند امکان پذیر نیست

GMT+08:00 || 2014-10-23 21:03:53        cri

روزنامه مردم با انتشار تفسیری تحت عنوان"تحقق جهش تاریخی اداره کشور بر اساس قانون" خاطر نشان کرد: روند مدرنیزاسیون سوسیالیستی بدون هدایت قانونمند امکان پذیر نیست. رستاخیز ملت چین بدون تضمین و پشتیبانی قانونمند قابل تحقق نیست.

در این تفسیر آمده است: در چهارمین نشست عمومی هجدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، تصمیمات درباره مسایل مهم مانند پیشبرد کامل اداره کشور بر اساس قانون به تصویب رسیده است.

در این تصمیمات ضمن برخورد مستقیم با مسایل جدی در زمینه قانونمندی در چین، به طور روشن، تفکر هدایت کننده، اهداف کل و اصول اصلی درباره پیشبرد اداره کشور براساس قانون مطرح شده و سلسله دیدگاه ها و تدابیر جدید در راستای پیشبرد روند قانونمند ارایه شد.

در این تفسیر خاطر نشان شد که در چین امروز، تفکر اداره کشور براساس قانون به ایده آل قانونمندی کشور و اعتقادات عمومی جامعه تبدیل شده است.

چهارمین نشست عمومی هجدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به طور روشن به داخل و خارج از چین نشان می دهد که چین با اصرار بر راه قانونمند با ویژگی سوسیالیستی چین، راه تکامل سیستم اداره کشور براساس قانون و مدرن شدن توان اداره کشور را به پیش سوق می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید