>>[امور خارجي چين]
امور خارجي چين 
>>[سياست خارجي چين]
سياست خارجي چين  
>>[مناسبات چين و آمريکا،ژاپن و روسيه]
مناسبات چين و آمريکا 
مناسبات چين و ژاپن 
مناسبات چين و روسيه 
>>[چين با سازمان هاي بين المللي]
اتحاديه کشورهاي آسياي جنوب شرقي و چين 
سازمان همکاري شانگهاي و چين  
سازمان ملل و چين  
سازمان همکاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام و چين  
سازمان تجارت جهاني و چين 
>>[وزيران خارجه چين]
جو ئن الي   چن اي  جي پون في
چيائو گوان هوا هوان هوا  وو شيه چيان 
چيان چي چن  تان جيان شوان  لي جائو شينگ

>>[اسناد مهم ديپلماتيک چين]
اسناد مهم ديپلماتيک چين