>>[سرگرمی ها]
سایه بازی (1)
خیمه شب بازی (2) 
خیمه شب بازی ( 3) 
اسب بازی گلی ( 1)
اسباب بازی گلی ( 2) 
اسباب بازی گلی (3) 
اسباب بازی گلی ( 4) 
اسباب بازی گلی ( 5) 
اسباب بازی گلی ( 6) 
عروسک چوبی 
اسباب بازی گلدوزی استان شن سی 
آثار هنری پاد شاهان میمون و خوک 
کدوی غلیانی " خولو جیرجیرک " 
آدمک چوبی که مشغول خرمن کوبی است 
آدمک چوبی 
بادبادک 
اپرای جن گیری 
اپرای روی زمین
>>[تزیینات
نقاشی سال چین 
کاغذ بری چینی 
نقاشی سال استان سان شی 
ببر گلی 
ببرپارچه ای 
>>[پوشاک]
• "یون جیان" زینت شانه به شکل ابر 
کفش گلدوزی شده ملیت " یی" 
کیسه کوچک پول معطر 
گلدوزی " لین فن " استان " شان سی "
لباس شیک " پن یائو" 
گلدوزی ملیت میائو 
پارچه رنگرزی آبی 
زیرپوش 
قفل بند دار عمر طولانی 
لباس و زیور آلات ملیت " بای"
کفی کفش 
لباس صد خانه 
کیسه کوچک پول 
>>[معبدها]
مجسمه خدا ها در هنرهای زیبای مردمی ( 1)
بودا درهنرهای زیبای محلی (2)
مجسمه خدا یان در هنرهای زیبای مردمی(3)
خداها در هنرهای زیبای محلی چین (4)
خدا یان در هنرهای زیبای مردمی چین ( 5)
خدایان در هنرهای زیبای مردمی چین ( 6) 
آدمک کاغذی شهرستان " چائو" استان " شاندونگ"
مجسمه  کاغذی چین 
اسب کاغذی 
اپرای روی زمین   • ماسک خدایان تبتی
>>[لوازم خانگی]
ظروف چینی(1) 
ظروف چینی (2) 
ظروف چینی (3)
ظروف چینی(4) 
ظروف چینی (5) 
ظروف چینی (6) 
ظروف چینی (7) 
ظروف چینی (8) 
ظروف چینی ( 9) 
بنای خاکی اهالی جنوب چین
جای طشت چوبی 
کمد 
سبد ماهیگیری 
حیاط خانوادگی " وانگ " 
گربه سفالی 
قالب برای درست کردن خوراک گندم پخته 
حیاط خانواده های " چیائو " 
دیوار تزیینی معبد " ون " شهرستان لین شی استان "شان سی
نشان گذاری در نجاری سنتی چین 
تختخواب " لو هان "