CRI Online
 
امور سیاسی

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق نظام اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام دولتی چین به شمار می رود. مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قو است. مجلس ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی به عنوان عالی ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده است. هر تبعه چینی از 18 سالگی حق انتخاب و منتخب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. در چین ، در مجالس سطوح مختلف مردم درمیان نمایندگان ، نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگیزده می شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقم انتخاب می گردد . مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری مرکب از نمایندگان منتخب استانها ، مناطق خودمختار ، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره ماموریت مجلس ملی سطوح مختلف 5 سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می شود.

در اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگاه خلق چین ، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارشهای مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه های مربوط را به تصویب می رسانند. در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمی دهد کمیسیون دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، ارگان دائمی مجلس ملی نمایندگان سطوح مختلف اختیارات محوله از سوی مجلس ملی را اجرا می کند. برای نمونه قدرت کمیسیون دائمی مجلس ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی ، نظارت بر اجرای قانون اساسی ، تنظیم و اصلاح قوانین به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی مجلس ملی و مسئولیت پذیری در برابر مجلس ملی و تسلیم گزارش کار به مجلس ملی و غیره . قدرت اساسی مجلس ملی شامل حق قانونگذاری ، حق نظارت ، حق تصمیم گیری در باره امور بزرگ و نصب و غزل پرسنل است . در چین تنظیم برنامه های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب می شود . ولی این برنامه ها تنها در صورت تصویب در مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می گیرد. در قانون چین قید شده است که رهبران عمده چین از جمله رییس جمهورو رییس کمیته دائمی مجلس ملی باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخست وزیر شورای دولتی و وزیران وزارتهای مخلتف نیز باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. مجلس ملی نمایندگاه خلق سراسری نیز می تواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب وتعیین شده از جمله رییس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان سراسری ، رییس جمهور و نخست وزیر را عنوان کرد.

نظام همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی

نظام همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به رهبری حزب کمونیست چین نظام سیاسی اصلی چین محسوب می شود.

چین کشوری دارای چند حزبی است. بغیر از حزب کمونیست یعنی 8 حزب دموکراتیک در این کشور وجود دارد که قبل از ایجاد جمهوری خلق چین به وجود آمده و در زمینه سیاسی طرفدار رهبری حزب کمونیست است و این انتخاب تاریخی را آنان در جریان همکاری طولانی و مبارزات مشترک به اتفاق حزب کمونیست چین انجام کرده اند. حزب کمونیست چین و دیگر احزاب دموکراتیک باید طبق قانون اساسی فعالیت کنند. احزاب دموکراتیک از لحاظ سازماندهی مستقل بوده واز آزادی سیاسی ، استقلال تشکیلاتی برابری حقوقی در چهارچوب مقررات در قانون اساسی بهرمند هستند. رهنمود اساسی همکاری حزب کمونیست چین با احزاب دموکراتیک دیگر " همزیستی دراز مدت ، نظارت متقابل ، نشان صداقت و شفافیت متقابل و مشارکت در افتخارات و مشکلات یکدیگر است.

احزاب و گروههای دموکراتیک چین ا حزاب اپوزاسیون ویا حزب مخالف نیست ، بلکه احزابی هستند که در امور سیاسی و دولتی مشارکت دارد. مضامین اساسی مشارکت احزاب و گروه های دموکراتیک درامور سیاسی و دولتی عبارت است از مشارکت در مشورتهای مرتبط با راهنمود های مهم کشور و نامزدهای رهبری کشور ، شرکت در مدیریت امور کشور و اجرای رهنمودهای ،سیاستها ، قوانین و مقرارت کشور .

حزب کمونیست چین پیش از اتخاذ تدابیر بزرگ و تصمیم گیری در باره امور مهم و بزرگ مربوط به امور ملی و زندگی مردم ضمن مشورت گسترده با اجزاب دموکراتیک و شخصیتهای بی طرف نظریات وپیشنهادهای آنان را استماع می کند و بعد تصمیم می گیرد. احزاب دموکراتیک و شخصیت های غیر حزبی درمجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی این مجلس ، کمیسیون ویژه دائمی مجلس و در مجالس محلس نمایندگانی درصد تناسب دارند تا به این شگل بتوانند بهتر در رایزنی های سیاسی مشارکت کرده و نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند. این احزاب در کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین نیز ایفای نقش می کنند و اعضای خود را برای کادر رهبری و ارگانهای دادگستری سطوح مختلف نامزد می کنند.

اشکال عمده همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به شرح زیر است : اول کنفرانس مشورت سیاسی خلق ، کنفرانس مشورت سیاسی خلق محل مهم مشارکت احزاب دموکراتیک ، گروه های مردمی و نمایندگان محافل مختلف در امور سیاسی و دولتی و مشورت و بررسی آن محسوب می شود. دوم نشست های کمیته مرکزی حزب کمونیست و کمیته حزبی مناطق مختلف . در این نشست ها ضمن اطلاع رسانی درباره مهمترین مسائل درباره رهنمودها و سیاستهای مهم ، نامزدهای رهبری دولت کشور و دولتهای محلی ، نمایندگان مجلس ملی و اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق با احزاب دموکراتیک مشورت می شود تا نظرات و پیشنهادهای آنان را استماع گردد. سوم مشارکت نمایندگان احزاب دموکراتیک به عنوان نمایندگان مردم در مجالس سطوح مختلف نمایندگان خلق در امور سیاسی و دولتی و ایفای نقش نظارتی. چهارم اینکه اعضای احزاب دموکراتیک به پستهای رهبری شورای دولتی و وزارتها و دولتهای بالاتر از شهرستانها و ادارات مربوطه معرفی می شوند. پنجم اینکه اعضای احزاب دموکراتیک واجد شرایط به عنوان رهبران ادارات دادستانی و دادرسی معرفی می گردد.

مجلس ملی نمایندگان خلق چین

  

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق نظام سیاسی اصلی چین است. مجلس ملی نمایندگان خلق عالی ترین ارگان قدرت کشور است که مرکب از نمایندگان منتخب استانها ، مناطق خودمختاری ، شهرهای تابع مرکزی ، مناطق اداره ویژه و ارتش است . مجلس ضمن اجرای حق قانونگذاری کشور ، درباره مسائل مهم و بزرگ در ارتباط با حيات سیاسی کشور تصمیم می گیرد. قدرت اساسی مجلس ملی نمایندگان خلق شامل اصلاح قانون اساسی ، نظارت بر اجرای قانون اساسی ، تنظیم و تجدید نظر قوانین جزایی ، مدنی ، ارگانهای کشوری و مقررات دیگر ، بررسی وتصويب برنامه های اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی و گزارش وضعیت اجرای این برنامه ها و بودجه کشور و وضع اجرای بودجه ، تصویب براي ایجاد استانها ، مناطق خودمختار و شهر هاي تابع مرکز ، تصمیم گیری درباره ایجاد منطقه اداره ویژه و نظام آن ، تصمیمی گیری درباره جنگ و صلح ، انتخاب و تعيين رهبران عالی ترین ارگان قدرت کشور (انتخاب اعضای کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، انتخاب رییس جمهور ، معاون رییس جمهور ، نخست وزیر و نامزدهای اعضای دیگر این شورا ، انتخاب رییس کمیسیون مرکزی نظامی و نازدهای اعضای دیگر این کمیسیون ، انتخاب رییس عالی ترین دادگاه خلق و رییس عالی ترین داستانی می شود. مجلس ملی نمایندگان خلق حق عزل اشخاص مزبور را نيز دارد. دوره ماموریت مجلس ملی نمایندگان خلق 5 سال است و سالانه یک اجلاس برگزار می شود. زمانی که مجلس ملی نمایندگان خلق تشکیل جلسه نمی دهد کمیته دائمی ، ارگان دائمی این مجلس عالی ترین قدرت کشور را اجرا می کند.

کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین مرکب از رییس کمیته ، معاون رییس کمیته ، دبیر کل و اعضا است. قانونگذاری در چین شامل قانونگذاری توسط مجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی آن ، قانونگذاری توسط شورای دولتی و وزارتهای آن ، قانونگذاری محلی قانونگذاری توسط منطق خودمختار ، مناطق ویژه اقتصادی و مناطقه اداري ویژه می شود.

کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین

کنفرانس مشورت سیاسی سازمان جبهه میهن پرستی و واحد مردم چین بوده و ارگان مهم همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به رهبری حزب کمونیست چین محسوب شده و شکل مهم شکوفایی دموکراسی سوسیالیستی در زندگی سیاسی چین به شمار می رود. همبستگی و دموکراسی دو موضوع مهم کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین است. کمیته سراسری کشور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین مرکب از حزب کمونیست ، اجزاب دموکراتیک، شخصیتهای بی طرف ، گروههای مردمی ، نمایندگان اقلیتهای ملی و محافل مختلف ، هموطنان مناطق اداري ویژه هنگ کنگ مکائو ، نمایندگان هموطنان تایوان و هموطنان مقیم خارج از چین و شخصیتهای ویژه است . ماموریت آن 5 سال است. وظیفه عمده کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین مشورت سیاسی ، نظارت دموکراتیک ، و شرکت و بررسی امور دولتی و سیاسی است.

مشورت سیاسی به معنای مشورت و رایزنی در باره سیاستهای خطیر و رهنمود دولتی و محلی و مسائل مهم سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و زندگی اجتماعی قبل از اجرای آن و مشورت و رایزنی درباره مسائل مهم در جریان اجرای تصمیمات است. کمیته سراسری کشور کنفرانس مشورت سیاسی خلق و کمیته های محلی می توانند طبق پیشنهاد حزب کمونیست ، کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، دولت مردم ، احزاب دموکراتیک و گروههای مردمی نشست احزاب دموکراتیک ، مسئولان گروههای مردمی و شخصیتهای محافل مختلف را برگزار و مشورت کند و به آنان پیشنهاد دهد که مسائل مهم را برای مشورت تسلیم کنند. نظارت دموکراتیک یه معنای استفاده از پیشنهاد ها و انتقادهای مطروحه در خصوص اجرای قانون اساسی ، نظارت بر قوانین و مقرارات کشور ، اجرای رهنمودها وسیاست های مهم و امور ادارات دولتی و کارمندان است. مشارکت و بررسی درباره امور دولتی و سیاسی به معنای تحقیق و بررسی در خصوص مسائل مهم در زندگی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و مسائل مورد توجه توده مردم است. این امر نشانگر خواست مردم می باشد . علاوه برای مسایل اجتماعی در این راستا مورد بحث ومشورت قرار گرفته و نتیجه طریق گزارش تحقیقاتی ، طرح پیشنهاد و به اشکال دیگر به حزب کمونیست و ارگانهای دولتی منتقل می شود. ماه سپتامبر سال 1949 ، نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به نمایندگی از طرف مجلس ملی نمایندگان خلق و به نمایندگی از سوی مردم سراسر کشور ، ایجاد جمهوری خلق چین را اعلام کرده و نقش مهم تاریخی ایفا نمود.

پس از برگزاری اولین اجلاس عمومی مجلس ملی نمایندگان خلق ، نقش کنفرانس مشورت سیاسی خق تغییر کرد و به عنوان بزرگترین سازمان میهن پرستی و واحد چین به کارخود ادامه داده و در حیات سیاسی و اجتماعی و ارتباطات دوستانه چین با خارج از کشور سهم مهمی ادا کرده است. کنفرانس مشورت سیاسی خلق تا ماه مارس سال 2004 با 170 ارگان از 101 کشور جهان و 8 سازمان بین المللی و منطقه رابطه برقرار کرده و مبادلات دوستانه داشته است.

شورای دولتی و وزارتخانه های آن

شورای دولتی

شورای دولتی چین که همان دولت مرکزی خلق می باشد ، عالی ترین ارگان اداری کشور است که ضمن اجرای قوانین تنظیم شده و قطعنامه های مصوبه توسط مجلس ملی نمایندگان خلق چین و کمیته دائمی ، در قبال مجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی پاسخگو بوده و فعالیتهای خود را برای انان گزارش می کند. شورای دولتی حق دارد در چهارچوب اختیارات خود تدابیر و مقررات اداری را تنظیم و تصمیمات و دستورهایی را صادر می کند. شورای دولتی مرکب از نخست وزیر ، معاونین نخست وزیر ، اعضای شورای دولتی ، وزیران ، رییسان کمیسیونها ، رییس اداره آمار و دبیر کل است. نخست وزیر فعلی شورای دولتی چین " ون جیا بائو " است. اکنون شواری دولتی چین دارای 28 اداره می باشد ازجمله وزارت خارجه ، وزارت دفاع، کمیسیون ملی توسعه اصلاحات ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم وفنون ، کمیسیون علوم و فنون و صنایع دفاعی ، کمیسیون ملی امور ملیتها ، وزارت امنیت عمومی ، وزارت امنیت ملی ، وزارت نظارت ، وزارت امور مدنی ، وزارت قضایی ، وزارت امور پرسنل ، وزرات کار و تامین اجتماعی ، وزارت راه آهن ، وزارت راه و ترابری ، وزارت منابع زمینی ، وزارت سازندگی ،وزارت اطلاع رسانی ، وزارت آبیاری ، وزارت فرهنگ ، وزارت بهداشت ، وزارت کشاورزی ، وزارت بازرگانی ، کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده ، بانک خلق و اداره رسیدگی و ممیزی .

وزارت خارجه

وزارت خارجه ارگان اجرایی شورای دولتی و مسئول اجرای سیاست های خارجی کشور و کارهای خارجی روزمره است. وزارت خارجه به نمایندگی از طرف کشور و دولت امورخارجی را اداره می کند که شامل صدور سیاستهای خارجی و تصمیمات دولت ، صدور اسناد و بیانیه های خارجی ، مسئول مذاکرات خارجی ، امضای اسناد خارجی از جمله پیمانها و توافقنامه ها ، شرکت در اجلاسهای بین المللی سازمان ملل و بین دولتها و فعالیتهای سازمان های بین المللی ایجاد سفارت و کنسولگری و ارگانهای نمایندگی در خارج از کشور ، مدیریت کارمندان مقیم خارج از کشور ، راهنمایی ، سازماندهی و هماهنگی ارگانهای امورخارجی وابسته به وزارتخانه های شورای دولتی و فعالیتهای خارجی استانها مناطقرخودمختار ، شهرهای تابع مرکز ، مسئول پرورش کادرهای امور خارجی و مدیریت بر آنها است.

وزیر خارجه فعلی چین " لی جائو شینگ" است .

کمیسیون ملی توسعه واصلاحات

وظایف عمده این کمیسیون تنظیم و تشکل در اجرای راهبرد، برنامه میان مدت و دراز مدت و طرح سالانه توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی ، تحقیق و تحلیل وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی و وضعیت توسعه آن ، پیش بینی و هشدار اقتصاد کلان تحقیق و بررسی مسائل مهم مربوط به امنیت اقتصاد ملی ، طرح پیشنهادهایی در مورد سیستهای کنترل کلان هماهنگی جامع توسعه اقتصادی و اجتماعی ، برنامه ریزی پروژه های مهم و تنظیم نیروی مولده ،برنامه ریزی برای وجوه سازندگی مربوط به دارایی کشور ، راهنمایی و نظارت بر استفاده از وجوه سازندگی وام های خارجی ، هدایت و نظارت بر استفاده از وامهای سیاسی ، هدایت استفاده ازسرمایه مردمی در سرمایه گذاری دراموال غیرمنقول ، تحقیق وطرح اهداف راهبردی و سیاست استفاده از سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در خارج ، برنامه ریزی پروژه های سازندگی با وجوه اختصاصی دولتی ، اجرای پروژه های مهم و بزرگ ، پروژه های بزرگ با سرمایه گذاری خارجی، پروژه های عمرانی منابع خارجی و پروژه های سرمایه گذاری با ارز زیاد ، تنظیم مقررات اداری مربوط به توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی ، اصلاحات نظام اقتصادی و درهای باز ، مشارکت در تدوین پیشنویس و اجرای قوانین و مقررات اداری مربوطه و غیره.

رییس فعلی کمیسیون توسعه و اصلاحات کشور " ما کایی " است.

وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی چین مارس سال 2003 رسما تاسیس شد. وظایف عمده این وزارت تنظیم راهبرد توسعه ، رهنمود ، سیاست تجارت داخلی و خارجی و همکاری بین المللی اقتصادی ،پیش نویس قوانین و مقررات قانونی مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی ، همکاری بین المللی اقتصادی و سرمایه گذاری تحارت خارجی و تنظیم برنامه توسعه تجارت داخلی ، تحقیق و طرح پیشنهاد درباره نظام گردش ، تنظیم و توسعه بازارهای شهری وروستایی ، تحقیق و تنظیم سیاستهای جعت استاندارد کردن حرکت بازار ، نظم و ترتیب در گردش درهم شکستن انحصار بازار و محاصره منطقه ای ، ایجاد سیستم بازاری سالم ، واحد ، باز و منظم ، نظارت و تحلیل حرکت بازار و وضعیت عرضه و تقاضا ، سازماندهی و اجرای کنترل بر بازار اجناس مهم مصرفی و سیستم گردش و مدیریت وسایل تولیدی مهم ، تحقیق و تنظیم روشهای مدیریت فراوردهای صادراتی و وارداتی و فهرست فراورده های وارداتی وصادراتی ، سازماندهی و اجرای برنامه سهمیه واردات وصادرات ، تضمین سهمیه و صدور اجازنامه تنظیم و اجرای سیاست مناقصه سهمیه فراورده های وارداتی وصادراتی ، مسئول سازماندهی و هماهنگی ضد دامپینگ ، ضد یارانه ، ضد تدابیر کمکی و کارهای دیگر مربوط به تجارت برابر و پایاپایی وارداتی و صادراتی ، ایجاد نظام پیش اخطار تجارت برابر و پایاپایی وارداتی وصادراتی ، بررسی خسارات صنعتی ، هدایت و هماهنگی درباره مقابله با پرونده های ضد دامپینگ ضد یارانه و تدابیر کمکی کشورهای خارجی در مورد کالاهای صادراتی چین و کارهای مربوط آن می شود.

کمیسیون مرکزی نظامی

کمیسیون مرکزی نظامی عالیترین ارگان رهبری نظامی تحت رهبری حزب کمونیست چین است که مرکب از رییس ، معاون و اعضای آن می باشد. کمیسیون مرکزی نظامی توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست ایجاد شده و نظام مسئولیت شناسی رییسه را اجرا می کند. وظیفه عمده آن رهبری مستقیم نیروهای مسلح است. کمیسیون مرکزی نظامی جمهوری خلق چین ارگان رهبری نظامی دولتی ومسئول رهبری نیروهای مسلح سراسر کشور است. این کمیسیون مرکب از رییس ، چند معاون و تعدادی اعضا است. رییس این کمیسیون توسط مجلس ملی نمایندگان خلق انتخاب می شود و در قبال مجلس و کمیته دائمی پاسخگو است. دوره ماموریت این کمیسیون 5 سال است. نیروهای مسلح چین مرکب از ارتش آزادیبخش خلق ، واحدهای پلیس مسلح خلق و چریکها می باشد. ارتش آزادیبخش خلق چین ، ارتش دائمی کشوربوده و واحدهای پلیس مسلح مسئولیت دفاع از امنیت کشور و حفظ نظم اجتماعی هستند و چریکهای مسلح توده ای نیز بخشی از این نیروها محسوب می شود.

" شی جین پینگ" رییس فعلی کمیسیون مرکزی نظامی حزب کمونیست و رییس کمیسیون مرکزی نظامی جمهوری خلق چین است.

دادگاه خلق

  

دادگاه خلق ارگان محاکمه کشور است. کشور عالیترین دادگاه خلق را تاسیس می کند و استانها ، مناطق خودمختارو شهرهای تابع مرکز دادگاه عالی خلق عالی رادایر می کنند و دادگاه های خلق متوسط و دادگاه های خلق پایه نیز در چین فعال است. دادگاه عالی خلق عالیترین ارگان قضایی کشور است که مستقیما حق قضاوت را اجرا می کند و همچنین عالی ترین ارگان نظارت بر کارهای محاکمه و قضایی دادگاه های خلق سطوح مختلف محلی و کارهای محاکمه دادگاه های خلق مخصوصی محسوب می شود. اداگاه عالی خلق در قبال مجلس ملی نمایندگان خلق وکمیته دائمی پاسخگو بوده وکار خود را برای آنها گزارش می کند. رییس و معاون این دادگاه خلق و رییس کمیسیون قضایی دادگاه خلق مجلس ملی نمایندگان خلق تعیین می کند. وظایف عمده دادگاه عالی خلق عبارت است از رسیدگی به پرونده های استینافر، و پرونده های مطروحه داستانی عالی خلق طبق تشریفات نظارت بر قضاوت ، محکویت به مرگ بعد از رسیدگی و تصویب بررسیراشتباهات حکم دادگاه های محلی ، محاکمه و دستور به دادگاه های سطوح پایین تر برای محاکمه ، حق رسیدیگی به جرمی که در ماده های قانون جزایی قید نشده، چگونگی استفاده از قانون و تشریح آن در جریان محاکمه .

رییس فعلی دادگاه عالیر خلق چین "شیائو یانگ " است.

داستانی عالی خلق

داستانی خلق ارگان نظارت بر قانون کشور است. داستانی خلق با استفاده از حق دادستانی وظایف خود را انجام می دهد که عبارتند از رسیدگی و محاکمه پرونده های استیناف و یا پرونده هایی که علیه حکم و قضاوت دادگاه های محلی درخواست استیناف شد و پرونده هایی که دادستانی عالی خلق طبق تشریفات نظارت بر محاکمه درخواست استیناف می کند ، رسیدگی و تصویب محکومیت به مرگ ، دیوان علی خلق زمانی که متوجه اشتباده دادگاه های خلق سطوح مختلف درمحاکمه وقضاوت که اعتبار قانونی گرفته است بشود ، حق دارد این پرونده را مورد رسیدگی مجدد قررا دهد و یا دستور محاکمه مجدد به دادگاه مادون صادرنماید. و وظایف دادستانی عبارت است از رسیدگی به پرونده های خیانت به میهن ، پرونده فعالیتهای جدایی طلبانه و پرونده های مهم و پرونده هایرادارات امنیت عمومی ، دادخواهی ومعافیت از دادخواهی ، پرونده های جزایی ، رسیدگی به فعالیتهای ادارات امنیت عمومی ، دادگاه های خلق ، زندانها ، بازداشتگاه ها و ارگان های دیگر قضایی و انطباق قعالیتهای آنها با قانون . دادستانی عالی همانند دادگاه عالی خلق مستقیما حق قضاوت را اجرا می کند ، داستانی خلق طبق قانون مستقیما حق دادستانی را اعمال می کند. ادارات اجرایی ، گروهای اجتماعی و اشخاص نمی توانند در کار آن مداخله کنند. کشور عالی ترین داستانی خلق ، داستانی های سطوح مختلف محلی و داستانی نظامی وغیره را تاسیس می کند. داستانی خلق چین به چها بخش تقسیم می شود شامل دادستانی پایه ، متوسط ، عالی و عالی ترین . دادستانی عالی خلق عالی ترین ارگان دادستانی کشور محسوب می شود و به نمایندگی از طرف کشور مستقیما حق دادستانی را اجرا و اعمال می کند و درقابل مجلس ملی نمایندگان خلق پاسخگوی است. وظایف عمده آن هدایت و رهبری دادستانی های سطوح مختلف محلی و دادستانی های مخصوصی برای انجام وظایف آنها براساس نظارت طبق قانون و تضمین اجرای واحد و درست قوانین کشوراست.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10