CRI Online
 

درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:25:59        cri

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم.

چن: لازم است در اینجا جملاتی که در درس گذشته یاد گرفتیم تکرار و تمرین کنیم و پس از آن درس این ساعت درباره تماشا کردن مسابقات را شروع می کنیم.

تبریز: موافقم شروع کنیم .

چن: "你喜欢什么运动?"کدام ورزش را دوست دارید؟

تبریزی: 。你喜欢什么运动

چن "喜欢": یعنی دوست داشتن

تبریزی喜欢。:

چن: "什么运动" یعنی کدام ورزش

تبریزی什么运动:

چن: "你喜欢什么运动?"کدام ورزش را دوست دارید؟

تبریزی: 你喜欢什么运动。

چن: "会游泳" یعنی شنا بلد بودن

تبریزی会游泳:

چن: "你会游泳吗?" آیا شنا بلدید؟

تبریزی你会游泳吗?:

چن: "运动" یعنی ورزش کردن.

تبریزی运动:

چن: "有益于" یعنی برای چیزی مفید است .

تبریزی有益于:

چن: "身体健康" یعنی سلامت بدن.

تبریزی身体健康:

چن: "运动有益于身体健康"ورزش برای سلامت بدن مفید است.

تبریزی运动有益于身体健康:

چن: "我喜欢打沙滩排球" یعنی من دوست دارم والیبال ساحلی بازی کنم.

تبریزی我喜欢打沙滩排球:

چن: "喜欢" یعنی دوست داشتن

تبریزی喜欢:

چن: "打" در اینجا یعنی بازی کردن.

تبریزی打:

چن: "沙滩排球" یعنی والیبال ساحلی

تبریزی沙滩排球:

چن: "我喜欢打沙滩排球" یعنی من دوست دارم والیبال ساحلی بازی کنم.

تبریزی我喜欢打沙滩排球:

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتگوی اول

آ你喜欢什么运动?:

ب我喜欢踢足球。你呢?:

آ: 我喜欢游泳。

گفتگوی دوم

آ你会游泳吗?:

ب我会游泳。:

گفتگوی سوم

آ你经常锻炼身体吗?:

ب是的。运动有益于身体健康。:

گفتگوی چهارم

آ我喜欢打沙滩排球。:

ب我也喜欢打沙滩排球。:


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید