ستاره های چشمک زن جنگلی
2024/05/11 12:59:18

 شب تاب ها در میان جنگل های بارانی باغ گیاه شناسی گرمسیری «شی شوانگ با نا» در استان یون نان واقع در جنوب غربی چین شناور شده اند. این نمایش دیدنی در ماه های آوریل تا اوت در طول دوره اول پدیدار شدن کرم‌های شب تاب در این باغ رخ می دهد.

  • 2024/05/11 12:59:18
  • GMT+08:00
  • /